Coronacrisis: neem maatregelen om een liquiditeitscrisis te voorkomen

Hieronder beschrijven wij enkele maatregelen die u kunt nemen om met uw onderneming deze moeilijke tijd door te komen.

Voor de meest recente ontwikkelingen kunt u contact met ons opnemen, of kijken op www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Vraag uitstel van betaling

Belastingdienst

Denk hierbij aan uitstel van betaling van aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Overigens is in verband met de coronacrisis de belastingrente per 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01% (was 4% en zelfs 8% voor de vennootschapsbelasting).

Let op: aangiften dienen in beginsel wel tijdig te worden gedaan!


Coronacrisis: neem maatregelen om een liquiditeitscrisis te voorkomen

Gemeentelijke belastingen

Ook gemeenten verlenen in het algemeen uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Banken

Banken zijn momenteel in het algemeen bereid om een regeling te treffen waarbij aflossingen op financieringen tijdelijk worden stopgezet. Neem hiervoor contact op met uw bank.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn momenteel ook genegen uitstel van betaling te verlenen. Wettelijke bepalingen beperken deze mogelijkheden wel. Neem contact op met het pensioenfonds om te kijken of een betalingsregeling voor u mogelijk is.

Verhuurders/leveranciers

In geval van liquiditeitsproblemen kan het lastig zijn om verhuurders en leveranciers te betalen. Neem tijdig contact op om een betalingsregeling of eventueel uitstel van betaling te regelen.

Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

Door de coronacrisis zal uw winst uit onderneming waarschijnlijk lager uitvallen in 2020. Daar kan alvast rekening mee worden gehouden bij de voorlopige aanslag. Wij kunnen via een voorlopige aangifte een verlaging van de voorlopige aanslag voor u aanvragen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze regeling vervangt de werktijdverkorting. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling.

Er gaan nog verdere voorwaarden gelden. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt en kan op dit moment nog niet worden aangevraagd bij het UWV. De regeling krijgt een terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die in problemen komen door de coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum;
Aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal.

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en dus tot 1 juni 2020) en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

De regeling is nog niet van kracht, dus gemeenten kunnen hierover nog niet beschikken. Wel kunnen zij aanvragen in behandeling nemen en eventueel een voorschot verlenen. Ondernemers die nog wel wat omzet hebben, wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Het gaat om bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken. Deze bedrijven kunnen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven exact in aanmerking komen. RVO.nl voert deze Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 uit. Ook deze regeling is op dit moment nog niet beschikbaar.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB lopen via de financier.